• muzejprilep@yahoo.com | ул. ,,Александар Македонски'' бр.400 | Прилеп, Република Северна Македонија | www.muzejprilep.org.mk |

Офицер за заштита на лични податоци

Владимир Крстески

е-mail: vladokrsteski03@yahoo.com

Телефон: 075 912 237

 

Службено лице за информации од јавен карактер

Ангела Аческа

e-mail: angelapurde@gmail.com

Телефон: 078 412 055