Музејската историска и етнолошка поставка е сместена во три простории на 60 m?, во кои се прикажани детството и револуционерната дејност на Кузман Јосифоски-Питу. Во гостинската соба е изложена историската поставка од фотографии од неговото детство, од ученичките денови во основното училиште во Прилеп и Битолската гимназија, како и од времето додека студирал во Белград; писма со историска содржина, преписки со ПК на КПЈ, подоцна ЦК на КПМ и преписки со месни партиски раководства; напредна литература што ја читал во свое време и други експонати.