Експонатите за уживање на тутун во Музејот за тутун се претежно откупени од разни институции и поединци од цела Европа, мал дел од Азија и Африка, еден дел се ископани на археолошки локалитети во Белград, Скопје, Битола, Прилеп, Љубљана, Фромбок и Варшава, а во минимален дел се резултат на поклонување. Голем број од експонатите се вистински раритет. Поради сето ова, Музејот за тутун - Прилеп во исто време е меѓународен, уметничко - занаетчиски, мануфактурен и индустриски, репрезентативен, скап.