• muzejprilep@yahoo.com

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

Рефератот за нумизматика во рамките на Одделението за археологија ги прибира, обработува и чува монетите откриени при археолошките истражувања и рекогносцирања, како и откупените монети од доносителите од теренот. При откупот на монетите посебно внимание се посветува на тоа да се забележат основните податоци за местото каде се тие пронајдени, како и околностите под кои тие се откриени, со што би се добиле повеќе вредни податоци за движењето на монетите во односното време. Во нумизматичката збирка се чуваат вредни монети изработени, односно ковани во злато, сребро и бронза, претежно од поширокото подрачје на Прилеп. Најзастапени монети се монетите на македонските кралеви, монети од римските подоцнежни императори, монети од Византискиот период, додека поретки се монетите на српските средновековни кралеви и венецијанските дуждеви.

Ченто - Биографија низ Фотографија

Споменици на македонското сликарство

Оружјето низ вековите

Занаетчиски алати

Задна река - грмајте

Трпчева црква

">

Прилепското училиште 1843 - 1912

Прилеп низ стари фотографии

Прилеп 1944-90

Накитот на прилепските ковенџии

Музеј за тутун

Кузман Јосифоски - Питу

Казанџискиот занает во Прилеп

Графички листови XVIII-XIX век

Град Прилеп - Марков град

50 години Музеј Прилеп

Св. Никола, Варош - 700 години

100 години од Илинденското востание 1903-2003